hits

Delt omsorg

kommentarer

Onsdag 20 april går psykiater Dag Furuholmen til kraftig angrep på Barneombudet og «hennes støttespillere») under overskriften «Løgner om delt omsorg» fordi de har gått mot Regjeringens forslag om å endre barneloven slik at delt bosted skal være førende i barnefordelingssaker. Furuholmen henviser til flere metaanalyser og forskningsprosjekter som viser hvordan delt bosted virker helbredende på barns psykiske helse og relasjonsfremmende på forholdet mellom foreldrene og barna. Samtidig langer han ut mot forskning som trekker motsatte konklusjoner og beskylder dem for dårlig forskning. Derfor må man støtte lovforslaget om å la delt bosted være førende i barnelovgivningen mener han. 

Men dette har lite eller ingenting med saken å gjøre. En lovendring fører til at lovens føring om delt bosted trumfer barns rettssikkerhet som selvstendige rettsobjekter, en folkerettslig seier, nedfelt i Barnekonvensjonen, etter langvarig kamp. Barnets rett til medvirkning i saker som angår dem og «barnets beste» som overordnet hensyn i beslutninger om barn settes til side til fordel for en juridisk føring som begrunnes med ønske om større likestilling mellom foreldrene. De egentlig hensikter pakkes inn i påstanden om at likestilling i barneomsorgen «under normale forhold» er til barnets beste. Vi er alle for økt likestilling mellom foreldrene i barneomsorgen men den må ivaretas og videreutvikles av fedrene slik de har tilkjempet seg stadig flere omsorgsrettigheter de siste ti-årene. Styrking av barnerettighetene har i flere sammenhenger gått ut over foreldrenes rettigheter og det er nødvendig. Den svake parts rettigheter mot den sterkes. Den foreslåtte lovendringen snur på dette og blir et tilbakeskritt i barnerettighetsmessig forstand. Beslutninger om bosted i enkeltsaker må tas med utgangspunkt i en kompromissløs individuell barnefaglig vurdering og med barnets medvirkning som bakteppe.